کارشناسان ما

بابک آماده

مدیرعامل

بابک آماده- مدیر عامل 09111361006

میلاد اسدی

مسئول فنی آموزش

میلاد اسدی- مسئول فنی آموزش

حسین علیزاده

مربی آموزشگاه کاویان

حسین علیزاده – مربی آموزشگاه کاویان