دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ( ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺟﻮش)

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮش دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺆام ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت…

Card image

فصل یازدهم

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺟﻮش و ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ      ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﻣﺎده ﯾﺎ ﻗﻄﻌﮥ در ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ، اﻧﻮاع ﻧﻘﺺ ﻫﺎ…

Card image

فصل دهم ( بخش سوم )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ GTAW : .1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻮﻻً ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺼﯽ…

Card image

فصل دهم ( قسمت دوم )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

  ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮس و ﻗﻄﺒﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮود: ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎ از ﺟﺮﯾﺎن DCEN و ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﮑﺎري آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ…

Card image

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ : ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﯽ ( قسمت اول )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

(Gas Tungsten Arc Welding)  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ: اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻠﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻮس و ﺣﻮﺿﭽﮥ ﻣﺬاب #ﺟﻮش، ﺑﺮاي…

Card image

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ : اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

  اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد ﺑﻌﻨﻮان روﭘﻮش روي آﻧﻬﺎ ﭘﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ…

Card image

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري و آزﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎر

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ اﻧﺒﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻓﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮد:…