دسته بندی ها

- بیشتر -

آخرین مطالب

برچسب ها

Card image

مبانی تضمین کیفیت در سازه های جوشکاری-1

بازرسی جوش 1

1-1 تعریف #کنترل-کیفیت از زمانی که انسان توانایی ساخت محصولی را پیدا کرد.جهت کنترل کیفیت آن به تلاش پرداخت. 2-1 دیدگاههای…

Card image

پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن Cracking phenomena عیوب در مقاطع جوشکاری شده میتواند از نا مناسب بودن خواص متالوژیکی جوش تا عیوب فیزیکی…

Card image

فولاد های دانه ریز

فولاد های دانه ریز

مقدمه : فولاد های دانه ریز از نوع فولاد های کاملا کشته شده می باشند و با حاوی عناصر آلیاژی در حد جزئی که اجزاء رسوبی…

Card image

عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیت حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده :  Heat treatment processes انجام عملیات حرارتی بر روی فولاد ها به منظور تغییر خواص…

Card image

فولاد های کربنی و کربن منگنزدار

فولاد ها ی کربنی و کربن منگنزدار :

همانگونه که در فصل های قبل اشاره شد به کمک دیاگرام های  TTT می توان پیش بینی نمود که اگر #فولاد با سرعت معینی سرد…

Card image

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ( ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﺻﻮل اﺧﺬ آزﻣﻮن و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري :    ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﯿﻮب ﺟﻮﺷﮑﺎري، ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﯿﻒ وﻋﺎﻣﻞ…

Card image

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ( ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺗﺼﺎﻻت، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ…