صفحه رسمی آموزشگاه کاویان

صنایع بهداشتی

غدایی، نوشیدنی،دارویی،لبنی

صنایع فولاد

ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ ایپسوم متن ساختگی

پتروشیمی

ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ ایپسوم متن ساختگی

آموزشگاه جوشکاری کاویان

ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ ایپسوم متن ساختگی

گالری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ .

Remodal


معرفی کتابها

لیست کتابها

آخرین ارسالی ها

Card image

مبانی تضمین کیفیت در سازه های جوشکاری-1

بازرسی جوش 1

1-1 تعریف #کنترل-کیفیت از زمانی که انسان توانایی ساخت محصولی را پیدا کرد.جهت کنترل کیفیت…

مدیریت سایت
Card image

پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن

پدیده ترک برداشتن Cracking phenomena عیوب در مقاطع جوشکاری شده میتواند از نا مناسب بودن خواص…

مدیریت سایت
Card image

فولاد های دانه ریز

فولاد های دانه ریز

مقدمه : فولاد های دانه ریز از نوع فولاد های کاملا کشته شده می باشند و با حاوی عناصر آلیاژی…

مدیریت سایت
Card image

عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیات حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده

عملیت حرارتی بر روی اتصالات جوشکاری شده :  Heat treatment processes انجام عملیات حرارتی بر روی…

مدیریت سایت
Card image

فولاد های کربنی و کربن منگنزدار

فولاد ها ی کربنی و کربن منگنزدار :

همانگونه که در فصل های قبل اشاره شد به کمک دیاگرام های  TTT می توان پیش بینی نمود که…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ( ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﺻﻮل اﺧﺬ آزﻣﻮن و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري :    ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﯿﻮب ﺟﻮﺷﮑﺎري،…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ( ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه آﻣﺎده…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ( ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺟﻮش)

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﺑﺎزرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮش دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺆام…

مدیریت سایت
Card image

فصل یازدهم

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺟﻮش و ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ      ﻣﻘﺪﻣﻪ: در ﻣﺎده ﯾﺎ ﻗﻄﻌﮥ در…

مدیریت سایت
Card image

فصل دهم ( بخش سوم )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ GTAW : .1ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻮﻻً…

مدیریت سایت
Card image

فصل دهم ( قسمت دوم )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

  ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮس و ﻗﻄﺒﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮود: ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻓﻮﻻدﻫﺎ از ﺟﺮﯾﺎن…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ : ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﯽ ( قسمت اول )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

(Gas Tungsten Arc Welding)  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ: اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻠﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻮس و…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ : اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

  اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد ﺑﻌﻨﻮان روﭘﻮش…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري و آزﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎر

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ اﻧﺒﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻧﺴﺒﺖ…

مدیریت سایت
Card image

فصل هفتم : اتصالات ( قسمت دوم )

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

اﻧﻮاع ﺟﻮش ( Types of  Weld )  ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد A2.4 AWS اﻧﻮاع ﺟﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ 9 ﮔﺮوه…

مدیریت سایت
Card image

فصل هفتم : اتصالات

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ: ( Welded Joints )  اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ…

مدیریت سایت
Card image

فصل ششم : اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺟﻮﺷﮑﺎري

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

اﯾﻤﻨﯽ Safety :  ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ، اﺻﻮل و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از…

مدیریت سایت
Card image

فصل پنجم : ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

  در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، ﺣﺮارت از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮق

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﺗﺌﻮري اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ : ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ دار اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻫﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.…

مدیریت سایت
Card image

فصل سوم ( بخش دو ) :

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﻣﻨﺤﻨﯽ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري: دو ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار وﻟﺖ – آﻣﭙﺮ در دﺳﺘﮕﺎه…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮو در ﺟﻮﺷﻜﺎري

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

(POWER GENERATORS IN WELDING) • دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻮﺷﮑﺎري : ( Welding )  ﺟﻮﺷﮑﺎري ، اﺗﺼﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ…

مدیریت سایت
Card image

ﻓﺼﻞ اول: اﺗﺼﺎﻻت

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ دوره SMAW و GTAW

اﻏﻠﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ (رﯾﺨﺘﮕﯽ ،آﻫﻨﮕﺮي ﺷﺪه ، ﻧﻮرد ﺷﺪه…

مدیریت سایت
Card image

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري:

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري

ﺑﺸﺮ اوﻟﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺰ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ذوب و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي آن ﭘﯽ ﺑﺮد،…

مدیریت سایت
Card image

مقررات ایمنی سنگ زنی

مقررات ایمنی سنگ زنی

مقررات ایمنی سنگ زنی سنگ سنباده وسیله ای است که در بسیاری از امور تولیدی ، نوسازی و…

مدیریت سایت
Card image

ایمنی در جوشکاری برق

ایمنی در جوشکاری برق

ایمنی در جوشکاری برق  یک جوشکار خوب بایستی اطلاعات کافی در زمینه قسمت های مختلف وسایل…

مدیریت سایت
Card image

بازرسی تجهیزات جوشکاری

بازرسی تجهیزات جوشکاری

بازرسی تجهیزات جوشکاری ماشین های جوشکاری متداول عبارتند از : ترانسفورماتور ، ترانس…

مدیریت سایت
Card image

بازرسی عمومی جوش

بازرسی عمومی جوش

بازرسی عمومی جوش بازرسی عمومی جوش در همه کارگاه ها ( بدون توجه به اینکه چه نوع کار جوشکاری…

مدیریت سایت
Card image

انواع پیچیدگی در جوشکاری

انواع پیچیدگی در جوشکاری

  #جوش # جوشکاری #فلز #فولاد #ورق ##لوله #تخلخل #الکترود #قوس #،آرگون #CO2 #برق 

مدیریت سایت
Card image

علائم قراردادی آزمایش غیر مخرب

علائم قراردادی آزمایش غیر مخرب

  AWS A2.4 اجزاء علامت آزمایش غیر مخرب ① خط مرجع ②پیکان ③ مشخصه های حرفی روش آزمایش…

مدیریت سایت
Card image

علائم قردادی جوش

علائم قراردادی جوش

  #جوش #جوشکاری #فولاد #فلز #کاربرد #ترکیب #نفوذ #الکترود ##آرگون #تنگستن #قوس 

مدیریت سایت
Card image

انتخاب الکترود های مناسب

انتخاب الکترود مناسب

انتخاب الکترود های درست ok  برای اتصال فلزات غیر همجنس      #الکترود  #جوش…

مدیریت سایت
Card image

ر ادیوگرافی

انواع بازرسی

  برای رادیوگرافی جوشها اشعه ایکس یا گاما را به یک طرف درز جوش تابانیده و در طرف دیگر…

مدیریت سایت
Card image

بازرسی فراصوتی

انواع بازرسی

بازرسی فراصوتی کلمه اولتراسونیک از نظر لغوی به معنی مافوق صوت یا ماورا صوت می باشد…

مدیریت سایت
Card image

بازرسی مغناطیسی

انواع بازرسی

بازرسی مغناطیسی مقدمه موادی که به وسیله نیروی مغناطیس دفع  می شوند ، دیامغناطیس…

مدیریت سایت
Card image

عنواع بازرسی ، چشمی ، آزمایش با مایع نافذ

بازرسی جوش 1

چراغ های بازرسی متعدد و متنوعی به بازار عرضه شده است که از جمله می توان چراغ های سوار…

مدیریت سایت
Card image

تعریف

چهار تعریف جوشکاری

گلوئی نا کافی  ( INSUFFICIENT THROAT)  فرو رفتگی روی سطح جوش گوشه ای است که باعث شده ابعاد…

مدیریت سایت
Card image

ترک ها ( CRACKS )

ترک جوش

ترک ها  ( CRACKS ) تعریف نا پیوستگی های صفحه ای ( دو بعدی ) ایجاد شده به وسیله پارگی فلز…

مدیریت سایت
Card image

پر نشدگی

پر نشدگی ( UNDERFILL )

  پر نشدگی  ( UNDERFILL ) عبارت است از فرو رفتگی سطح جوش که تا پایین تر از لبه قطعه کار…

مدیریت سایت
Card image

بریدگی کنار جوش

بریدگی کنار جوش ( UNDERCUT )

بریدگی کنار جوش  ( UNDERCUT ) تعریف #شیار در پنجه یا ریشه ی جوش با رویه جوش یا فلز #جوش قبلی…

مدیریت سایت
Card image

ذوب ناقص

ذوب ناقص ( incomplete fusion )

ذوب ناقص    ( incomplete fusion ) تعریف عدم یک پارچگی بین فلز جوش و فلز مبنا یا بین پاسهای…

مدیریت سایت
Card image

آخالها ( INCLUSIONS )

آخالها ( INCLUSIONS )

  آخالها  ( INCLUSIONS ) آخال سرباره  ( SLAG INCLUSION ) تعریف به هر نوع ناخالصی به شکل جامد…

مدیریت سایت
Card image

نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی ها discontinuities

نا پیوستگی هایی غیر قابل قبول به شمار می آیند که بعضی از خصوصیات از جمله : نوع ، اندازه…

مدیریت سایت
Card image

ضخامت لوله

ضخامت لوله

ضخامت لوله ضخامت #لوله ممکن است به چهار صورت ارائه شود : الف _ میلیمتر ب_ اینچ ج _ SCH NO =…

مدیریت سایت
Card image

تنش زدائی

تنش زدائی

تنش زدائی در قطعات جوش شده به علت ممانعت فلز مبنا حین انجماد جوش ، تنشهای باقی مانده…

مدیریت سایت
Card image

پیش گرمایش

پیش گرمایش

پیش گرمایش برای اجتناب از ترک خوردن نقاط سخت شده در منطقه تاثیر حرارت در فولاد های فریتی…

مدیریت سایت
Card image

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری

عوامل موثر بر انتخاب گاز های محافظ جوشکاری برای تمامی فرایند های جوشکاری قوسی ، خواص…

مدیریت سایت
Card image

الکترود تنگستن

الکترود تنگستن

الکترود تنگستن الکترود تنگستن مصرف شدنی نیست ، فلز پر کننده محسوب نمی گردد و در اتصال…

مدیریت سایت
Card image

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن

الکترود جوشکاری فولاد زنگ نزن بدلیل تنوع فولاد های زنگ نزن وتعدد درجه آنها و تغییر …

مدیریت سایت
Card image

انواع فولاد زنگ نزن

جوشکاری فولاد های زنگ نزن

فولاد زنگ نزن بر سه نوع است : فولاد زنگ نزن فریتی مثل فولاد های 405 ، 430 ، 442 ، 466 فولاد زنگ…

مدیریت سایت
Card image

کلیات جوش و الکترود

الکترود ها 2

نوع فلز مبنا ماهیت فلز جوش شونده از اهمیت عمده ای برخوردار است . اگر فلز جوش حاصله همان…

مدیریت سایت
Card image

خصوصیات کاری الکترود ها

الکترود ها

    مواد تشکیل دهنده روپوش الکترود نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی جوش را تعیین میکنند…

مدیریت سایت
Card image

کلیات الکترود

کلیات الکترود

    الکترود در بسته بندی های خلاء   بعضی از سازندگان الکترود های روپوش قلیایی…

مدیریت سایت
Card image

انواع آزمایش الکترود

آزمایش الکترود

آزمایش الکترود ها منظور از آزمایش الکترود ها  تعیین ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی…

مدیریت سایت
Card image

انواع اتصال در جوشکاری

انواع اتصال

انواع اتصال دو قطعه جوش شونده نسبت به یکدیگر وضعیت های مختلفی گرفته و انواع اتصال را…

مدیریت سایت
Card image

جوشکاری قوسی تو پودری ( FCAW )

جوشکاری قوسی

جوشکاری قوسی تو پودری ( FCAW  )  در جوشکاری قوسی توپودری شبیه جوشکای زیر پودری ، سیم…

مدیریت سایت
Card image

جوشکاری قوسی تنگستنی گازی   ( GTAW  )

انواع جوشکاری

جوشکاری قوسی تنگستنی گازی   ( GTAW  ) کاربرد جوشکاری قوسی تنگستنی گازی یا تیگ برای…

مدیریت سایت
Card image

جوشکاری قوسی با محافظت گاز  ( GMAW )

بازرسی جوش 1

جوشکاری قوسی با محافظت گاز  ( GMAW) در این فرایند جوشکاری از حرارت تولید شده توسط قوس…

مدیریت سایت
Card image

طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد های کم آلیاژ AWS- A5.5

بازرسی جوش 1

طبقه بندی الکترود های جوشکاری فولاد های کم آلیاژ  AWS- A5.5   طبقه بندی الکترود های…

مدیریت سایت
Card image

فرآیند های جوشکاری

فرآیند های جوشکاری

فرایند جوش جوشکار فرایند های زیادی دارد  که در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار…

مدیریت سایت
Card image

بازرسی جوش

بازرسی جوش 1

مقدمه سازه های #جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف حین ساخت…

مدیریت سایت